top of page

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (“KVKK”) 10. maddesi gereğince Veri Sorumlusu sıfatıyla Saban Çeviri Limited Şirketi (“Saban Çeviri” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Saban Çeviri, KVKK ve yürürlükteki sair mevzuatlar kapsamında www.sabanceviri.com.tr adresini kullanan 3.kişilere ait verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla elinden gelen azami özeni göstermektedir.

 

Saban Çeviri; Veri Sorumlusu sıfatıyla işbu Gizlilik Politikasında belirtilen kişisel verilerinizi KVKK’de yer alan veri işleme tanımına uygun olarak elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depo ve muhafaza edilebilecek, yurt içinde bulunan üçüncü kişilere KVKK ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan usul ve ilkeler doğrultusunda aktarabilecektir.

 

İşbu Gizlilik Politikası’nda kavramların tanımı, veri sorumlusu bilgileri, verilerin hangi amaç için işleneceği, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamadaki hukuki neden ve toplama yöntemi ile kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

 

A.TANIMLAR

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

ifade eder.          

 

 

VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

www.sabanceviri.com.tr adlı internet sitesini kullanan 3. kişilere ait veriler KVKK ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde mütercim tercümanlık faaliyetlerinin gereği gibi yerine getirilebilmesi amacıyla Saban Çeviri tarafından işlenmektedir.

 

İşlenen kişisel  veriler; Saban Çeviri tarafından internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber;

 

*          Tarafımızla internet sitesinde yer alan iletişim kutularını kullanmanız suretiyle irtibata geçmeniz halinde; isim, soy isim, e-posta, telefon verileri,

 

*          Tarafınızca internet sitemizde bulunan iletişim kutularındaki “size nasıl yardımcı  olabiliriz?” kısmında yukarıda belirtilen verilere ek olarak yer vermeniz halinde; kimlik verisi (doğum tarihi, TC kimlik kartı bilgileri, cinsiyet, medeni durum vb.), iletişim verisi (açık adres vb.), finansal veri (maaş, bordro, prim tutarları, icra takip dosyaları borç bilgileri, sigorta bilgisi vb.), eğitim verisi, çalışma verisi (Sgk numarası, işyeri adı ve sicil bilgileri, işe giriş çıkış bilgileri, emeklilik bilgileri, izin verileri, askerlik durum bilgisi, ehliyet bilgileri vb.) ile ırk, etnik köken, siyasi düşünce, din, sağlık, dernek/vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti verileri gibi özel nitelikli kişisel veriler,(Bu alanda yer verebileceğiniz özel nitelikli kişisel verilerinize iletişim faaliyeti kapsamında ihtiyaç duymamaktayız, lütfen bu alanda sadece sizinle iletişime geçmemizi sağlayacak bilgiler ve hukuki uyuşmazlığı bizimle paylaşınız.)

 

*          5651 sayılı Kanunda öngörülen yasal zorunluluklar nedeniyle; internet sitesine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, internet protokolü, kaynak ve hedef nokta bilgileri ile konum bilgisi vb. trafik bilgileri,

 

*          Saban Çeviri’ye herhangi bir kanaldan, ticari iletişim izni/açık rızanızı vermeniz halinde; Saban Çeviri tarafından gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetler kapsamındaki bilgilendirme, temenni, kutlama ve kullanıcı memnuniyeti uygulamaları kapsamında isim, soy isim, e-posta, telefon verileriniz açık rızanız veya mevzuat hükümleri uyarınca her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilir.

 

İletişim kutucukları içerisinde belirttiğiniz başka kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması  kişisel verileri işleyen ve tarafımıza aktaran kişinin sorumluluğundadır. Üçüncü kişilere ait bilgilerin, tüzel kişiliklere ait ticari sırların ve/veya gizli bilgilerin tarafınızca paylaşılması halinde, söz konusu izinlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Şirketimize bu konuda yönlendirilecek herhangi bir idari ve/veya cezai yaptırımlara karşı, Şirketimiz yasal haklarını saklı tutmaktadır.

 

 

KVKK KAPSAMINDA VERİ İŞLEME GENEL İLKELERİ

Saban Çeviri tarafından toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nin “Genel İlkeler” başlıklı ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere;

 

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

İşlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak olma,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işledikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;

 

Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında, mütercim tercümanlık ve yeminli tercümanlık işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

Hizmet ve faaliyetlerimiz kapsamında sizinle gerekli iletişim ve çalışmanın sağlanması,

Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi,

Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Elektronik ticari ileti faaliyetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi,

Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Şirketimiz tarafından ticari faaliyetimizi yürütmek ve hukuki sorumluluklarımızı yerine getirmek

 amaçlarıyla toplanmaktadır.

 

Saban Çeviri yukarıda yazılı amaçlarla toplanan kişisel verilerinizin, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve sadece işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işleneceğini taahhüt etmektedir.

 

VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ

KVKK uyarınca işbu Gizlilik Politikası’nda yazılı kişisel verileri toplamamızın ve işlememizin yasal temeli söz konusu kişisel verilere ve veri işleme amacımıza göre değişiklik göstermektedir. Kişisel verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıdaki hukuki sebeplere istinaden işlenecektir:

 

İlgili kişi tarafından açık rıza verilmesi, (Saban Çeviri tarafından yalnızca tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilmesi ve web sitesinde belirtilen alanda tarafımızla özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmanız hallerinde açık rızanıza ihtiyaç duymaktayız),

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”

Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”,

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

VERİ SAKLAMA SÜRESİ

Saban Çeviri tarafından kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Saban Çeviri olarak kişisel verilerinizi hizmetlerimizi sunmak amacıyla işbirliği yaptığımız üçüncü kişilere (IT desteği sunan şirketlerle, veri depolama şirketi vb. ile tercümanlar, danışmanlar, noterlik müessesesi vb.), genel veya size özel tanıtım, bilgilendirme, kullanıcı memnuniyeti vb. faaliyetleri yerine getirmek amacıyla elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcılarına, tercümanlık hizmetinin ifası maksadıyla ve kanunun izin verdiği asgari sınırı  geçmemek üzere, tercümanlık, danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin Saban Çeviri tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; KVKK’nin 11. maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Veri sahibi olarak belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, kimliğinizi kanıtlayan belgelerle birlikte elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@sabanceviri.com.tr adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yol aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde Şirketimiz tarafından ücret talep edilebileceği gibi; talebinizle ilgili olarak kişisel veri sahibinin gerçekten kim olduğunu anlamak ve kimliğini teyid etmek, bilgileri doğru kişiyle paylaşmak amacıyla bazı doğrulayıcı ilave bilgi de talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu:

Saban Çeviri Limited Şirketi

Web Sitesi:

www.sabanceviri.com.tr

E-posta Adresi:

info@sabanceviri.com.tr

Adres:

Cihannuma Mahallesi, Barbaros Bulvarı, No. 55, Özgür Apartmanı, Daire 4, Beşiktaş, İstanbul

bottom of page